1. سرور 15 نفره آموزش آنلاین (BBB)

570,000 تومان/ ماهانه

15 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

10. سرور 400 نفره آموزش آنلاین (BBB)

7,560,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

11. سرور 500 نفره آموزش آنلاین (BBB)

8,960,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

12. سرور 600 نفره آموزش آنلاین (BBB)

10,220,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

13. سرور 700 نفره آموزش آنلاین (BBB)

11,480,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

14. سرور 800 نفره آموزش آنلاین (BBB)

12,740,000 تومان/ ماهانه

سرور 800 نفره آموزش آنلاین (BBB)

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

15. سرور 900 نفره آموزش آنلاین (BBB)

14,000,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

16. سرور 1000 نفره آموزش آنلاین (BBB)

15,400,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

17. سرور 1100 نفره آموزش آنلاین (BBB)

16,520,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

18. سرور 1200 نفره آموزش آنلاین (BBB)

17,640,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

19. سرور 1300 نفره آموزش آنلاین (BBB)

18,760,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

2. سرور 25 نفره آموزش آنلاین (BBB)

945,000 تومان/ ماهانه

25 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

20. سرور 1400 نفره آموزش آنلاین (BBB)

19,880,000 تومان/ ماهانه

20. سرور 1400 نفره آموزش آنلاین (BBB)

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

21. سرور 1500 نفره آموزش آنلاین (BBB)

20,860,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

22. سرور 1600 نفره آموزش آنلاین (BBB)

21,840,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

3. سرور 50 نفره آموزش آنلاین (BBB)

1,890,000 تومان/ ماهانه

50 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

4. سرور 75 نفره آموزش آنلاین (BBB)

2,450,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

5. سرور 100 نفره آموزش آنلاین (BBB)

2,835,000 تومان/ ماهانه

100 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

6. سرور 150 نفره آموزش آنلاین (BBB)

4,350,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

7. سرور 200 نفره آموزش آنلاین (BBB)

4,725,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

8. سرور 250 نفره آموزش آنلاین (BBB)

5,845,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

9. سرور 300 نفره آموزش آنلاین (BBB)

4,900,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش آنلاین (BBB)

11,000,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 100 کاربره (َAdobeConnect)

1,050,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 200 کاربره (َAdobeConnect)

1,960,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 300 کاربره (َAdobeConnect)

2,940,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 400 کاربره (َAdobeConnect)

3,920,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 50 کاربره (َAdobeConnect)

630,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 500 کاربره (َAdobeConnect)

4,760,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

یک سیستم آموزش مجازی برای مدارس است که بدون محدودیت برای اجرا روی دستگاه ها و سیستم عامل های مختلف به دانش آموزان و معلمان این امکان را می دهد تا از هر نقطه و با هر اینترنتی مثل دیتا یا ADSL بتوانند در کلاس های آنلاین شرکت کنند.