A. سرور 15 نفره آموزش آنلاین (BBB)

405,000 تومان/ ماهانه

15 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

B. سرور 25 نفره آموزش آنلاین (BBB)

675,000 تومان/ ماهانه

25 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

C. سرور 50 نفره آموزش آنلاین (BBB)

1,350,000 تومان/ ماهانه

50 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

D. سرور 100 نفره آموزش آنلاین (BBB)

2,025,000 تومان/ ماهانه

100 نفر همزمان

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

E. سرور 150 نفره آموزش آنلاین (BBB)

3,105,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

F. سرور 200 نفره آموزش آنلاین (BBB)

3,375,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

G. سرور 300 نفره آموزش آنلاین (BBB)

4,725,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

H. سرور 400 نفره آموزش آنلاین (BBB)

5,400,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 100 کاربره (َAdobeConnect)

750,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 200 کاربره (َAdobeConnect)

1,400,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 300 کاربره (َAdobeConnect)

2,100,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 400 کاربره (َAdobeConnect)

2,800,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 50 کاربره (َAdobeConnect)

450,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

سرور آموزش مجازی 500 کاربره (َAdobeConnect)

3,400,000 تومان/ ماهانه

لطفا مدت زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید:

یک سیستم آموزش مجازی برای مدارس است که بدون محدودیت برای اجرا روی دستگاه ها و سیستم عامل های مختلف به دانش آموزان و معلمان این امکان را می دهد تا از هر نقطه و با هر اینترنتی مثل دیتا یا ADSL بتوانند در کلاس های آنلاین شرکت کنند.